Adatvédelem

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT

 

Az INGATLAN KILÁTÓ elkötelezi magát az ingatlankilato.hu, ingatlankilato.eu és ingatlankilato.com látogatói által rendelkezésre bocsátott személyes adatok védelme, a magánélethez való jog tiszteletben tartása, a látogatók információs önrendelkezési jogának biztosítása mellett.

 

Az INGATLAN KILÁTÓ a vonatkozó hatályos jogszabályoknak teljes körűen eleget tesz, a látogatók személyes adatait bizalmasan, a hatályos jogszabályi előírásokkal összhangban kezeli, gondoskodik azok biztonságáról, valamint megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, amelyek a vonatkozó jogszabályi rendelkezések és más ajánlások érvényre juttatásához szükségesek.

 

Jelen Nyilatkozatban az alapfogalmak rögzítése mellett kinyilvánítjuk azokat az elveket, melyek meghatározzák a személyes adatok védelmével kapcsolatos politikánkat és mindennapos gyakorlatunkat, nyilatkozunk arról, hogy milyen célokra és milyen módon használunk fel személyes adatot, illetve hogyan biztosítjuk a személyes adatok megőrzését és védelmét.

 

A fentiek alapján az INGATLAN KILÁTÓ az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénnyel, (továbbiakban: “Infotörvény”) valamint  az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2016. április 27-i (EU) 2016/679 RENDELETE – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (továbbiakban: “GDPR”) az alábbi Adatvédelmi Nyilatkozatot teszi közzé.

 

ALAPFOGALMAK

ADAT

I. Személyes adat:

Az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;

II. Különleges adat:

a) A faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, a szexuális irányultságra vonatkozó személyes adat;

b) Az egészségi állapotra, a káros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, valamint a bűnügyi személyes adat;

ADATKEZELÉS

Az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen a gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;

ADATFELDOLGOZÁS

Az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve, hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;

ADATTOVÁBBÍTÁS

valamely adat hozzáférhetővé tétele meghatározott harmadik személy számára;

TILTAKOZÁS

Az érintett a személyes adatainak kezelését vagy annak módját nyilatkozatban kifogásolja és kéri az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését;

HOZZÁJÁRULÁS

Az érintett -megfelelő tájékoztatást követően- egyértelmű beleegyezését adja a rá vonatkozó adatok meghatározott műveletekre kiterjedő kezeléséhez;

NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL

Valamely adat hozzáférhetővé tétele bárki számára;

ADATKEZELŐ

Az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja;

ADATFELDOLGOZÓ

Az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely szerződés alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött szerződést is – adatok feldolgozását végzi;

ADATTÖRLÉS

Az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk nem lehetséges;

AUTOMATIZÁLT ADATÁLLOMÁNY

Automatikus feldolgozásra kerülő adatok sora;

GÉPI FELDOLGOZÁS

Részben vagy egészben automatizált eszközökkel végrehajtott adattárolás, adatmódosítás, adatcsere, adattörlés, adat visszakeresése és terjesztése, illetve az adatokkal végzett logikai vagy aritmetikai műveletek;

ADATVÉDELMI INCIDENS

Személyes adat jogellenes kezelése vagy feldolgozása, így különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés;

ADATMEGJELÖLÉS

Az adat ellátása egy azonosító jelzéssel megkülönböztetés céljából;

 

ADATKEZELŐ MEGNEVEZÉSE, AZONOSÍTÓI, ELÉRHETŐSÉGE

 

Az adatkezelő neve: Beregszászi Mihály Csaba

Cím: 2000 Szentendre, Dunakanyar körút 44. fszt. 4.

E-mail: beregszaszi . csaba @ ingatlankilato . hu

Telefonszám: +36(1)2010119

Weblap: ingatlankilato.hu, ingatlankilato.eu, ingatlankilato.com

 

A KEZELT ADATOK FAJTÁI ÉS FORRÁSAI, AZ ADATKEZELÉS CÉLJA

 

1. Ügyfél regisztrációhoz, szerződéshez szükséges adatok:

 • Meg kell adnunk egy felhasználói nevet
 • Meg kell adnunk egy e-mail címet

2. Adatlapunk a rendszerben

A következő adatokat adhatjuk meg magunkról a hirdetési rendszerben:

 • Utónév
 • Családnév
 • Mobil telefonszám
 • Bemutatkozó
 • Weboldal URL
 • Facebook URL

3. Egyes szolgáltatásokhoz szükséges adatok:

 • Kapcsolattartó személy neve a HelpDesk használatához
 • E-mail cím a HelpDesk használatához

Az 1,2,3 pontban bekért adatok önkéntesen megadhatóak, de a fentiekben meghatározott adatkezelési célokhoz elengedhetetlen adatok, amelyeket az SSL tanúsítvánnyal rendelkező – a szerverünk és a kliens gép közötti titkosított adatáramlást garantáló – weboldalunkon kérünk be.

3. Sütik (cookie-k), technikai adatok kezelése:

a) Az Adatkezelő rendszer automatikusan rögzíti a felhasználó számítógépének IP-címét, a látogatás kezdő időpontját, bizonyos esetekben – a számítógép beállításától függően – a böngésző és az operációs rendszer típusát. Az így rögzített adatok egyéb személyes adatokkal nem kapcsolhatók össze. Az adatok kezelése statisztikai, illetve szervervédelmi célokat szolgál.

b) A cookie-k lehetővé teszik a Weboldal számára, hogy felismerje a korábbi látogatókat. A cookie-k egyes megrendelési folyamatokhoz elengedhetetlenek, ezért a rendelési folyamat alatti kikapcsolásuk akadályozhatja a szolgáltatásaink megrendelését. A cookie-k a rendelési folyamat előtt és után tetszés szerint törölhetők a böngészőből.

A cookie-k meghagyása a következő előnyökkel járhat:

 • megjegyzik a beállításokat, így nem kell azokat a felhasználónak újra rögzítenie, ha egy új oldalra lép,
 • emlékeznek a korábban bevitt adatokra, ezért azokat nem kell újra begépelni

A felhasználó beállíthatja webes keresőjét úgy, hogy elfogadjon minden sütit, elutasítsa mindet vagy értesítse a felhasználót, ha süti érkezik a gépére. A beállítási lehetőségek általában a böngésző “Opciók” vagy “Beállítások” menüpontjában találhatók. A cookie-k alkalmazásának tiltásával a Felhasználó tudomásul veszi, hogy cookie nélkül a Weboldal működése nem teljes értékű.

6. Analitikai és statisztikai adatok kezelése:

A weboldalunk látogatottsági adatait egy saját szoftver igénybevételével mérjük. Ezen adatok személyes adatokkal nem kapcsolhatók össze, a látogatók vagy az ügyfeleink azonosítására alkalmatlanok.

AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA

 

Ügyfeleink személyes adatait az adatkezelés céljának megvalósítása érdekében szükséges észszerű időtartamig kezeljük. Szervereinkről egy esetleges adatvesztés elkerülése érdekében rendszeresen biztonsági mentés készül, ezáltal legalább 14, de maximum 30 napra visszamenőleg rendelkezünk adatmentésekkel.

Az ügyfeleink felhasználói fiókját automatikusan töröljük, amennyiben az adott napot megelőző 180 napban nem volt aktív szolgáltatása. Amennyiben az adatkezelés önkéntes hozzájáruláson alapul (például hírlevél feliratkozás), úgy fenntartjuk a jogot arra, hogy az adatait visszavonásig kezeljük (például hírlevél leiratkozás). A kapcsolattartás céljából megadott adatok megőrzési ideje a kapcsolat megszűnését követő 1 év.

Amennyiben az adatkezelés jogszabályi kötelezettség alapján áll fenn, úgy az adatokat a jogszabály által előírt ideig kezeljük.

SZEMÉLYES ADATOK BIZTONSÁGA

 

Társaságunk az adatkezelés jellegére-, körülményeire és céljaira tekintettel, valamint a természetes személyek jogaira jelentett, változó mértékű kockázat figyelembevételével megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajt végre annak érdekében, hogy a kockázat mértékével arányos, de inkább azt meghaladó adatbiztonságot garantálja.

Szolgáltatóként minden szükséges lépést megteszünk annak érdekében, hogy biztosítsuk a felhasználóink által megadott személyes adatok biztonságát mind a hálózati kommunikáció során, mind az adatok tárolása, őrzése során. A személyes adatokhoz szigorúan korlátozott a hozzáférés a jogosulatlan megismerés, a személyes adatok jogosulatlan megváltoztatása, illetve jogosulatlan felhasználása megelőzésére.

 

ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS JOGGYAKORLÁS

 

Magánszemélyként tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint arról is, hogy pontosan mik ezek az adatok.

Jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó, a társaságunk rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, olvasható formátumban megkapja.

A GDPR által meghatározott esetben jogosult az adathordozhatósághoz.

Kérheti személyes adatainak helyesbítését, ha azok pontatlanok.

Kérheti személyes adatainak törlését:

 • ha az adatra már nincs szükség abból a célból, amire kezelték
 • ha a hozzájárulást visszavonja, és az adatkezelésnek más jogalapja nincs;
 • ha az adatot jogellenesen kezelték vagy
 • ha az adatot a vonatkozó jogszabályi kötelezettség alapján törölni kell

Kérheti adatkezelésének korlátozását:

 • ha vitatja a személyes adatok pontosságát;
 • ha az adatkezelés jogellenes és az érintett ellenzi az adatok törlését
 • ha az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez.

Jogosult arra, hogy a bármikor tiltakozzon személyes adatainak a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének e) vagy f) pontján alapuló kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ebben az esetben az Ön a személyes adatai a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

Adatkezeléssel kapcsolatos jogainak megsértése esetén hatósághoz vagy bírósághoz fordulhat.

 

Utoljára módosítva: Szentendre, 2021.02.14.